Toelating

1. Toelatingsprocedure

 • Bij de eerste kennismaking van 3 instructieavonden (iedere dinsdagavond zie ook openingstijden) dient u het inschrijfformulier volledig ingevuld onder bijvoeging van drie goedgelijkende pasfoto's bij de secretaris in te leveren. Daarna ontvangt u via ons mail van Justitie inzake de aanvraag van het VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) welke u voor de aanvraag verder dient in te vullen en gelijktijdig via Elektronisch bankieren kunt betalen.

 • Als u door ons wordt aangenomen als aspirant, dan krijgt u daarvan gelijktijdig bericht. Uw naam en uw pasfoto komen gedurende zes maanden te hangen op het daarvoor bestemde publicatiebord, zodat alle leden in ieder geval weten welke naam er bij een nieuw gezicht hoort.

 • Gedurende deze zes maanden wordt bezien of u zich aan de regels c.q. reglementen houdt en of u binnen ons verenigingsleven tot uw recht komt. Zijn er na deze zes maanden geen bezwaren tegen een volwaardig lidmaatschap, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • Bij geen regelmatige opkomst omdat u bijvoorbeeld gedurende de aspirant periode niet of nauwelijks in de gelegenheid was de vereniging te bezoeken, dan kan ze verlengd worden.

 • Met ongeveer drie maanden wordt u aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, waardoor u als lid, direct W.A. verzekerd bent gedurende uw schietsportactiviteiten. Door de Associatie wordt u dan het blad "de Schietsport" gratis toegezonden. Tevens is de verstrekking van een Schietlicentie inbegrepen. Deze schietlicentie heeft u nodig voor wedstrijden binnen en buiten de vereniging.

 • Gedurende uw aspirantschap bent u dus nog geen volwaardig lid. U heeft dan ook geen stemrecht in de algemene vergaderingen. Ook is het u niet toegestaan andere belangstellenden in de vereniging te introduceren. Dit recht is alleen, na melding vooraf, voorbehouden aan leden.

 • Na zoveel onvriendelijke regels vraagt u zich misschien af wat u hier dan wel mag. Dat is afhankelijk van het feit of u zelf reeds in het bezit bent van een schietwapen -en daarmee bekend met de schietsport- of niet.


 • 2. Niet bekend met de schietsport

 • Diegene die niet in het bezit zijn van een KNSA licentie zijn verplicht te schieten voor korte wapens met een luchtpistool en voor lange wapens met een lucht geweer. Daarvoor zult u gebruik maken van door de vereniging beschikbaar te stellen wapens. Gedurende de eerste drie weken dient u ,,verplichte" introductie/instructie op de dinsdagavonden te volgen alwaar u de grondbeginselen van het schieten uitgelegd zullen worden. In principe kunt u gedurende deze drie weken alleen de vereniging bezoeken op de introductie/instructieavonden. Op deze avonden zult u schieten onder begeleiding van een instructeur. Daarna en indien de instructeur daartoe toestemming heeft verleend, kunt u de vereniging op de normale schietavonden (maandag en donderdag) bezoeken en zelfstandig gebruik maken van de schietbaan.

 • Gedurende de eerste zes maanden is men verplicht een minimum van in totaal 13 schietbeurten te maken. Deze schietbeurten worden vermeld in een speciaal boekje dat u daarvoor krijgt uitgereikt. Mocht u na drie maanden en in het bezit zijn van een KNSA licentie overwegen een andere discipline te gaan schieten, dan zult u ook daarvoor eerst instructie moeten volgen alvorens zelfstandig de baan op te kunnen.

 • Indien u niet in het bezit bent van een verlof tot het voorhanden hebben van wapens en/of munitie, is het u op straffe van uitzetting uit de vereniging verboden munitie uit het verenigingsgebouw mede te nemen.

 • 3. Verlofhouders met eigen wapen(s)

 • De eerste keer (iedere dinsdagavond, zie hiervoor ook de openingstijden) dient men zich te melden bij een bestuurslid of een baancommissaris, onder overlegging van het verlof en het (de) wapen(s) waarmee men wenst te schieten.

 • De eerste schietbeurt geschiedt dan onder begeleiding van een instructeur. Alleen na akkoordbevinding van deze instructeur in het daarvoor bestemde boekje, mag men zelfstandig gebruik gaan maken van de banen.

 • Gedurende het aspirant-schap dient men minimaal 13 schietbeurten te maken.


VOOR DE DUIDELIJKHEID:

 • Op de pistoolbanen schieten wij uitsluitend op 25 meter.

 • Tweehandig schieten is, uitgezonderd bij Service Pistol en IPSC training, niet toegestaan.